TerraBela Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Ubytovacie podmienky

 1. V rekreačnom objekte (ďalej ako „objekt“) sa môže zdržiavať len klient, ktorý si objekt prenajal. Za týmto účelom predloží zodpovednej osobe pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti a odsúhlasí zoznam ubytovaných hostí.  Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov klientov. Za maloleté ubytované deti koná zástupca.  Majiteľ objektu vydá klientom potvrdenie o dobe prenájmu a o zaplatení ceny za prenájom. Cenník za prenájom objektu je uverejnený na internete. Prenájom je poskytovaný na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok. Vratná kaucia za objekt sa vyberá pri príchode vo výške 300 €.
 2. Návštevy hostí klientov do objektu musia byť vopred odsúhlasené s majiteľom objektu.
 3. Užívanie objektu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Klient sa môže ubytovať od 14:30 hod do 20:00 hod v dohodnutom dni nástupu, o predpokladanom čase príchodu je povinný informovať majiteľa objektu, kvôli odovzdaniu objektu.
 5. Klient odovzdá objekt v pôvodnom stave a opustí ho v deň uplynutia doby prenájmu, a to najneskôr do 10:00 hod. Ak tak nevykoná, má majiteľ právo mu deň zaúčtovať za predĺženie prenájmu.
 6. Klient vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v objekte a prípadné závady ihneď nahlási majiteľovi alebo kontaktnej osobe.
 7. Klient súhlasí s tým, že do objektu počas celej doby trvania prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená majiteľom.
 8. Klient sa zaväzuje zaplatiť plnú cenu prenájmu objektu neodkladne po dohode a odsúhlasení doby prenájmu, resp. dohodou. V prípade, ak klient zruší termín 31 dní pred plánovaným dňom prenájmu, majiteľ sa zaväzuje mu vrátiť 50 % zaplatenej sumy. Ak zruší dohodnutý termín prenájmu 30 dní – 15 dní pred plánovaným príchodom, majiteľ sa zaväzuje klientovi vrátiť 20% zo zaplatenej sumy. Ak klient najneskôr do 5 dní od rezervácie neuhradí plnú sumu prenájmu za dohodnuté obdobie prenájmu, tento dohodnutý termín prenájmu mu prepadá. Až po uhradení plnej sumy je rezervácia záväzná, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
 9. V priestoroch objektu nesmie klient bez súhlasu majiteľa prevádzať akékoľvek zásahy alebo zmeny, najmä zmeny zariadenia, zásahy do elektrickej a inej inštalácie. Objekt po ukončení prenájmu nechá klient v pôvodnom stave.
 10. Za klenoty, peniaze, iné cennosti a všetky ostatné vnesené veci nezodpovedá majiteľ objektu.
 11. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 12. Počas celého roka, ako aj vo vianočnom čase a na Silvestra platí zákaz používať akúkoľvek pyrotechniku.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov veku bez dozoru dospelých v objekte.
 14. Klient je povinný pri odchode z objektu uzavrieť vodovodné uzávery, uistiť sa či vypol svietidlá aj prídavné zariadenia z elektrickej siete (toustovač, sendvičovač, fén, žehličku na vlasy, radiátor v kúpeľni…).a pri odchode tiež zavrieť okná, dvere, zamknúť a zakódovať objekt.
 15. Za akékoľvek škody vzniknuté v objekte zodpovedá majiteľovi klient v plnom rozsahu a zaväzuje sa ich nahradiť.
 16. Za stratu bezpečnostného kľúča od vchodu má majiteľ právo účtovať sumu 50,00 €.
 17. V priestoroch celého objektu je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením objektu a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku objektu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú. Je zakázané správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu. Tiež je zakázané fajčiť (možnosť fajčenia iba na mieste vyhradenom, na terase), držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky. Za porušenie tohto nariadenia má majiteľ právo sankcionovať klienta a to až do výšky 300,00 €.
 18. Vnášať do objektu alebo držať u seba strelné zbrane a iné nebezpečné predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie klientov a pracovníkov objektu, používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, boxy atď.) je zakázané. Tieto predmety budú klientom počas doby prenájmu v prípade záujmu uschované v skladových priestoroch objektu.
 19. Je zakázané narábať s otvoreným ohňom v objekte. Oheň v krbe, grile a v ohnisku smú zakladať len dospelé osoby a musí byť pod neustálym dozorom. V prípade kúrenia krbom je klient povinný sa uistiť, že dvierka krbu sú riadne zaistené. Po ukončení grilovania, opekania je klient povinný sa uistiť, že oheň dôkladne zahasil.
 20. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si objekt prenajal po celú dobu prenájmu.
 21. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, majiteľ objektu má právo zrušiť prenájom aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou bez náhrady ceny prenájmu a nároku vrátenia kaucie.
 22. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má majiteľ právo za asistencie SBS alebo polície ukončiť prenájom s okamžitou platnosťou bez náhrady ceny prenájmu a nároku vrátenia kaucie.
 23. Prítomnosť psa na farme TERRA BELÁ nie je možná. 
 24. Klient berie na vedomie, že v objekte nie je verejný zdroj pitnej vody, voda je iba úžitková. 
 25. Klienti sú povinní dodržiavať tieto podmienky prenájmu – ich porušením zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času.
 26. Vstupovať do výbehov pre hospodárske zvieratá, manipulovať s ohradou, elektrickým oplotením, napájačkami je prísne zakázané. 
 27. Kŕmiť zvieratá (kone, mačky) je prísne zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má majiteľ právo okamžite ukončiť pobyt bez nároku na vrátenie peňazí klientovi.
 28. Tieto podmienky prenájmu je dostupný na webovej stránke www.terrabela.sk, tiež v objekte farmy TERRA BELÁ – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.
  Klient zaplatením faktúry súhlasí s obsahom PODMIENOK PRENÁJMU.

 

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

strata kľúča 50 €

neohlásená návšteva, nocľah v objekte bez vedomia majiteľa objektu – okamžité ukončenie pobytu bez možnosti vrátenia vratnej kaucie

porušenie zákazu fajčenia 300 € + okamžité ukončenie pobytu

poškodenia majetku – v závislosti od rozsahu spôsobenej škody

odcudzenie majetku – v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie trestného oznámenia na polícii k začatiu trestného konania za krádež

Vstupovanie do ohrád hospodárskych zvierat (výbehov) a kŕmenie koní – okamžité ukončenie pobytu